About

 
 

 

Dr Johan Ferreira

 

ba(rau) ba hons psych(rau) ma counc psych(us) phd past(nwu)

Head of Psychological and Therapeutic Services at Wholeness@Mosaiek

 
 

About Dr Johan Ferreira

 

Dr Johan Ferreira qualified as a Counselling Psychologist at the University of Stellenbosch and practised at the Air Force Base Ysterplaat in Cape Town for seven years. In his capacity as Senior Counselling Psychologist and Head of the Medical Clinic the foundation was laid for his approach to multi-professional treatment. His Master's degree thesis was based on a four year research project on seasonal depression.

Johan has been a Counselling Psychologist in private practice in Johannesburg since 1997 and since August 2005 his practice is located exclusively at the Wholeness Centre @ Mosaiek. As head of psychological and therapeutic services at Wholeness@Mosaiek he is mainly busy with therapeutic sessions, but is also responsible for supervision of psychologists, intern-psychologists and counselors. He is involved in the development and presentation of workshops.

His therapeutic approach is aimed at aiding the individual to develop full and optimal human functioning. The correct clinical diagnosis is followed by the process of rectifying the problem. The attainment of normalized behaviour and emotional respons to life is then reflected in an effective lifestyle.

Johan believes that healthy relationships, and especially healthy marriages, are of the primary foundations of a healthy community. Relationship therapy is therefore a further focus area in his practice. During the process of therapy all aspects of the person and the relationship are addressed, the physical, emotional, intellectual and spiritual dimensions that play a role in the optimal and preventative functioning of the person.

Palliative care is another focus area in his practice and is defined by the world health organization as:

“The active, total care of patients whose disease is not responsive to curative treatment. Control of pain, of other symptoms, and of psychological, social and spiritual problems is paramount. The goal of palliative care is achievement of the best quality of life for patients and their families.”

Intervention sessions are focussed on the following:

1. continued orientation, training and educating as to the palliative strategy,
2. emotional support if verbal, emotional or physical abuse might take place,
3. continued evaluation, training and support during the time of changing behavioral and psychological symptoms of patients for care takers, nursing staff and family members
4. training in team cohesion and motivation for high professional standards to be maintained in challenging and negative psychological environment


Johan is a member of the following professional organizations:

1. Health Professions Council of South Africa (HPCSA)

2. Psychological Association of South Africa (PSYSSA)

3. American Association of Christian Counselors (AACC)

4. International Association of Positive Psychology (IPPA).

He was invited by IPPA and attended the First World Conference in Positive Psychology in Philadelphia, USA in June 2009, where he presented his research findings and counseling model. He presented a poster session and a full congress workshop on therapeutic strategies within the context of the Christian Psychologist at the World Congress of Christian Psychologists and Counselors in Nashville, USA in September 2013. His professional opinions are used in news paper and magazine articles and in television and radio shows.

Publications:

1. Seisoenale wisseling in die graad van depressie by 'n groep Suid-Afrikaanse vroue, 1996, Universiteit van Stellenbosch, MA Thesis

2. Practical wisdom as executive virtue for Positive Psychology: a Pastoral-Theological evaluation, 2011, North-West University, PhD Thesis.

Oor Dr Johan Ferreira

 

Dr Johan Ferreira praktiseer as Voorligtingsielkundige in privaatpraktyk in Johannesburg vanaf 1997 en bedryf vanaf September 2005 sy praktyk voltyds vanaf die Wholeness Sentrum by Mosaďek. As hoof van sielkundige- en Terapeutiese dienste by Mosaďek is hy hoofsaaklik besig met terapeutiese sessies, maar is ook verantwoordelik vir supervisie van sielkundiges, intern-sielkundiges en beraders en die ontwikkeling en aanbied van kursusse.

Johan kwalifiseer aan die Universiteit van Stellenbosch as Voorligtingsielkundige en praktiseer by Lugmagbasis Ysterplaat in Kaapstad vir sewe jaar. Dis hier, as senior Voorligtingsielkundige en hoof van die mediese kliniek, waar die funksionering in ‘n multi-professionele span die grondslag gelę het vir die benadering om die mens in sy geheel te behandel. Sy Magistergraad-verhandeling het oor 'n vier jaar navorsingstudie van Seisoenale Depressie gehandel.

Sy terapeutiese benadering is daarop gemik om persone in individuele psigoterapie te help ontwikkel na hulle optimale menslike funksionering. Die korrekte kliniese diagnosering van die probleem is die beginpunt, maar die fokus van die sisteembenadering skuif na die oplossing van die probleem. Wanneer die probleemgedrag of foutiewe denkpatroon dan opgelos is, word die persoon begelei na die effektiewe leefervaring wat normaliteit vir die individu bring. Voorkomende beginsels van gesonde leefstyl word nou vasgelę. Johan se terapeutiese prosesbenadering kan dus opgesom word as: korrekte kliniese diagnosering, terapeutiese ontleding en herstel van gedrag en denkwyses en beweeg na optimale en voorkomende funksionering in verhoudings en in die samelewing.

Johan glo dat die gesonde verhoudings, en veral die huwelik, een van die primęre boustene van 'n funksionerende samelewing is. Verhoudingsterapie is daarom 'n verdere fokus-area van sy praktyk. Persone in verhoudings vind ook groot baat by die strategie wat die totale menswees aanspreek. In die proses word daar gefokus op die fisiese, emosionele, verstandelike en geestelike dele van die persoon of paar.

Johan is lid van die volgende professionele organisasies:

1. Raad vir Gesondheidsberoepe in Suid-Afrika (HPCSA)

2. Sielkundevereniging van Suid-Afrika ( PSYSSA)

3. American Association of Christian Counsellors (AACC)

4. International Positve Psychology Association (IPPA).

Hy is deur IPPA genooi en het sy navorsing bekend gestel tydens die Eerste Internasionale Kongres van Positiewe Sielkunde in Philadelphia, VSA, in Junie 2009. In September 2013 het hy 'n plakkaatsessie en 'n vol kongreswerkswinkel oor terapeutiese ingrepe binne die Christen Sielkundige se werkskonteks aan by die Wereldkongres vir Christelike Sielkundiges en Beraders in Nashville, VSA. Sy professionele opinies word gebruik in koerant- en tydskrifartikels, asook in televisie- en radioprogramme.

Publikasies:

1. Seisoenale wisseling in die graad van depressie by 'n groep Suid-Afrikaanse vroue, 1996, Universiteit van Stellenbosch, MA Verhandeling

2. Practical wisdom as executive virtue for Positive Psychology: a Pastoral-Theological evaluation, 2011, North-West University, PhD skripsie.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTACT US
Wholeness@Mosaiek, Mosaiek Campus, Danielle Close (off Davidson str, off 14th ave), Fairland, 2030

PO Box 411500, Craighall, 2014

Tel: 063 040 9463
Cell: 082 797 5359
Fax: 086 681 8181
Email: johanf@mosaiek.com
QUICK LINKS

Internal Links

 

External Links

TALK TO US


FOLLOW US
 © Dr. Johan Ferreira 2021 - All Rights Reserved